EV Biokäymälät varmistavat hajuttoman istunnot ympäristöystävällisesti.
YLEISÖKÄYMÄLÄT VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLE
Myös ulkoillessa “luonto voi kutsua” ja silloin täytyy avun olla lähellä. Ulkoilu ja oleskelu luonnossa on kiireisen nykyihmisen “henkireikä” Viime vuosina ulkoilualueiden käyttö on lisääntynyt paljon. Raita Environment on suomalainen perheyritys, joka on toimittanut ja kehittänyt yleisökäymäläratkaisuja ulkoilualueille - viemäriverkoston ulkopuolelle - jo 1970 luvulta lähtien. “ Käymäläjärjestelmät ovat reilusti kehittyneet siitä, kun ensimmäiset RAITA yleisövessat toimitettiin 1970 luvun loppuolella Helsingin ulkoilualueille, Seurasaari oli ensimmäinen, muita tuli sen jälkeen nopeaan tahtiin”, kertoo  toimitusjohtaja Ilkka Raita. Yhtiö toimittaa nykyään kahdenlaisia Biokäymälöitä yleisökäyttöön - EV- ja BIOTANK  malleja.
Näistä EV mallisto soveltuu erityisesti kohteisiin minne ei ole tieyhteyttä. EV malleissa kompostointiprosessi aloitetaan Drymixkompostirouheen  avulla. Jätteet kompostoidaan paikan päällä kompostointivaunussa. On mahdollista käyttää useita vaunuja, joka helpottaa kompostointia.

Pitkä käyttöikä (50-100 vuotta)

Laitteen käyttöikä on erittäin pitkä - materiaalit ovat hyvin kestäviä ja käytetty tekniikka ei tarvitse huoltoa.

Oikea laite oikeaan kohteeseen

Raita Environmentin toimitusjohtaja Ilkka Raidan mukaan on hyvä pohtia ja verrata eri järjestelmiä ja niiden soveltuvuutta kohteeseen. “Kohteeseen jonne ei ole tieyhteyttä, sopii EV.
Lue lisää RAITA ENVIRONMENT
Laitteen hoitaminen on helppoa - normaalit puhdistukset ja Drymixrouheen lisäys sekä vaunun vaihtaminen/ tyhjennys ovat  hoitotoimenpiteitä. Vaunusäiliön täytyttyä jätetään se kompostoitumaan ja tilalle vaihdetaan tyhjä (tyhjennetty) vaunusäiliö ”. Pohditko, minkälainen ratkaisu teidän ulkoilualueelle sopisi? Meillä on pitkä kokemus monenlaisista järjestelmistä. Raita Environmentin asiantuntijat (harmaavesi- ja sekajätepuhdistamot sekä ympäristövessat ja kompostorit)  konsultoivat mielellään kanssasi sinulle sopivaa ratkaisua.
DryMix rouhe aloittaa jätteen hajoamisen ja ehkäisee tehokkaasti hajun muostumisen. Saatavilla 20 l, 10 l astioissa.
by R a i t a
?
EV Biotoaletter säkerställer luktfria sessioner på ett miljövänligt sätt.
ALLMÄN TOALETT UTANFÖR AVLOPPSNÄTET
Vid friluftsliv ”kan naturen kalla” och då måste hjälpen finnas nära. Att vara utomhus och vistas i naturen är ett "andningshål" för en upptagen modern människa. De senaste åren har användningen av rekreationsområden ökat mycket. Raita Environment är ett finskt familjeföretag som har levererat och utvecklat offentliga toalettlösningar för friluftsområden - utanför avloppsnätet - sedan 1970-talet. "Toalettsystemen har utvecklats avsevärt sedan de första RAITA allmänna toaletterna levererades till Helsingfors utomhusområden i slutet av 1970-talet, Seurasaari var den första och andra kom i snabb takt sedan dess", säger Ilkka Raita, VD. Företaget levererar för närvarande två typer av biotoaletter för allmänt bruk - EV- och BIOTANK-modeller.
I EV-modellerna utförs nedbrytnings- processen i komposteringsvagnen. - Drymix kompostströn komposterar  avfall och förhindrar lukt. Avfallet komposteras på plats i komposteringsvagnen. Det är möjligt att använda flera vagnar för att underlätta underhållet. Lång livslängd (50-100 år) Enheten har en mycket lång livslängd - materialen är mycket hållbara och tekniken som används är underhållsfri. Att välja system Enligt Raita Environments VD Ilkka Raita är det bra att överväga och jämföra olika system och deras lämplighet för objektet. “EV är lämplig för ett objekt där det inte finns någon vägförbindelse.
Drymix kompostströ sönderdelar avfall och förhindrar effektivt luktbildning. Finns i 10, 20 l kärl.
Läs mera om RAITA ENVIRONMENT
Enheten är lätt att underhålla - normal rengöring och tillsats av Drymix kompostströn samt byte/tömning av vagnen är underhållsåtgärder. När vagnen är full lämnas den i kompostering och ersätts av en tom (tömd) vagn”. Undrar du vilken typ av lösning som skulle passa er friluftsområde? Vi har lång erfarenhet av många typer av system. Raita Environments experter  (på gråvatten- och blandavlopps- anläggningar samt miljötoaletter och komposterare) konsulterar gärna en lösning som passar dig.
by R a i t a ?
EV Bio-toilets ensure odorless sessions in an environmentally friendly manner.
PUBLIC TOILETS OUTSIDE THE SEWER NETWORK
When outdooring , “the nature can call” and then help must be close. Outdooring and staying in nature is a “breath hole” for busy modern person. In recent years, the use of recreation areas has increased a lot. Raita Environment is a Finnish family business that has been supplying and developing public toilet solutions for outdoor areas - outside the sewer network - since the 1970s. "The toilet systems have evolved considerably since the first RAITA public toilets were delivered to Helsinki's outdoor areas in the late 1970s, Seurasaari was the first, and others came at a rapid pace since then," says Ilkka Raita, CEO. The company currently supplies two types of Bio-toilets for public use - EV and EV models.
In the EV models, the decomposition process is executed in the composting trolley. - Drymix litter begins to decomposing waste and prevents odors. The waste s composted on site in the composting trolley. It’s possible to use several trolleys to make composting maintanence easy. Long service life (50-100 years) The device has a very long service life - the materials are very durable and the technology used is maintenance- free. Choosing the system According to Raita Environment's CEO Ilkka Raita, it is good to consider and compare different systems and their suitability for the object. “EV is suitable for a objects where there is no road connection.
Drymix composting litter  decompose waste and effectively prevents odor formation. Available in 10, 20 l vessels.
The device is easy to maintain - normal cleaning and adding Drymix litter as well as changing / emptying the trolley are maintenance measures. When the trolley is full, it is left to compost and replaced by an empty (emptied) trolley ”. Wondering what kind of solution would suit your outdoor area? We have a long experience in many kinds systems. Raita Environment's experts (greywater and mixed wastewater plants and environmental toilets and composters) will be happy to consult a solution that suits you.
Read more about RAITA ENVIRONMENT
by R a i t a ?