M/SLIM 50l/h - 400 l/ 24h
M/Sl+RW 75l/h - 500 l/ 24h
XL 75/h - 600 l/ 24h
XL+ 125l/h - 750 l/ 24h
De vanligaste frågorna.
Att välja rätt BioBox-modell. Vilken BioBox-modell är lämplig för vårt bruk? Valet av modell påverkas av fastighetens användning och toalettsystemet. BioBox-modeller är designade för behoven för en familj (ca 5 personer) - mindre modeller för stugor  (bärvatten) - större modeller för fritidshus (med merabekvämligheter). När nyttjandegraden är större, kan ytterligare brunnar anslutas till dem. Systemet kan vara självunderhållsbar  (används med miljötoalettsystem) eller underhållet kan baseras på slamtömningen (wc + sluten tank). Se BioBox URVAL-sidan.
Hur går man tillväga med avloppsreningsprojektet? Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag installera det själv? Kan jag få design/konstruktionshjälp genom RAITA? Vi erbjuder gratis kartläggning. I samband med kartläggning får du skriftlig information om reningskraven och systemets lämpligt för din fastighet. Tillstånd krävs nästan alltid. Projektet kan genomföras helt eller delvis själv. Vi erbjuder förutom kartläggning  även hjälp med projektering, installation av utrustning, samt konstruktion av ditt avloppssystem. Se  RaitaPro- sidan.
Hur effektivt rengör BioBoxen BDT? Kommer det att godkännas för min fastighet? Rengöringseffektiviteten hos BioBox överstiger myndighetskraven i områdena  grundvatten och nära vatten (hav, sjö, flod). Officiella uppföljningar av reningsresultatet är mycket bra. Se BioBox rengöringsresultatsida. Godkännande erhålls genom myndighetens auktorisationsförfarande. 
Underhåll av BioBox-system. Vad behöver jag göra? BioBoxen kontrolleras regelbundet (en gång i månaden) och dess filter rengörs ungefär en gång per år (enligt instruktioner). Filtret skrapas, borstas eller tvättas, avfallet komposteras. Filter byts efter 10-15 års användning. Se manualer på BioBoxens  tekniska sidor.  
Vilka tvättmedel används med BioBoxarna? Ska man använda så kallade miljövänliga tvättmedel? Rengöringsprestandan hos BioBoxes har testats med vanliga "normala rengöringsmedel" samt hushållsrengöringsmedel. Ämnen som testats för att vara miljövänliga kan också användas. Det viktigaste är att följa doseringsinstruktionerna för ämnet - överdos kan orsaka försämrad biologisk rening. Se manualer på BioBoxens  tekniska sidor.   
Vinteranvändning - åtgärder för den kalla årstiden. Värmeisolering, uppvärmning? Åtgärder efter sommarsäsongen (för en sommarstuga)? Om fastigheten används på vintern kommer det att beaktas vid installationen genom att isolera systemet eller/och förse det med en uppvärmnings element. Om den endast används på sommaren kan den inte vara isolerad. Vi rekommenderar att rengöra filtren på hösten och förvara dem under vintern på en plats där det inte finns frysbar vatten (t.ex. inuti en BioBox som har tömts på vatten). Se manualer på BioBoxens  tekniska sidor.  
Att öka kapaciteten i BioBox. Kan BioBoxens kapacitet utökas? Alla modeller har kapacitet för en familj (5 personer). Ytterligare kapacitet erhålls genom att öka brunnsvolymen (fett / slambrunn) eller ytterligare filtrering vid utsläppet (biomoduler). Mängden vatten per timme/ dag ökar/serviceintervall (fett slam) förlänger. Kapacitetsbehovet beaktas i kartläggningsfasen. Se BioBox URVAL-sidan.
Pris, driftskostnader, utrustningens livslängd. Varför är köpet av BioBox motiverat jämfört med de andra avloppssystemen? Vid uppskattning av kostnader, ta hänsyn till inköpspriset, installationskostnaden, driftskostnaderna och enhetens livslängd. BioBox är billigt och kompakt - det är billigt att köpa och enkelt att installera. BioBox har inga höga löpande driftskostnader – filter rengörs en gång per år och förnyas efter 10-15 års användning. Dess livslängd är mycket lång - 50-100 år. 
Vattenreningssystemets (havssjö, brunnsvatten av dålig kvalitet för hushållsbruk) spolvatten. Kan sköljvatten ledas till BioBox? Nej. Vattnet som används för rening bör inte släppas ut genom rening av gråvatten, eftersom det stör biologisk rening (vatten pH, låg alkalinitet, klor som rengöringsmedel). Det lönar sig att leda förbi systemet. Sköljvattnet orsakar inte förorening i miljön.
Utsläpp av urin eller vätska från toalett med BioBox-systemet. Kan urin eller överskottsvatten från Biotoalett ledas in i BioBoxen? BioBox ärutvecklad för att rena "grått vatten". Urin innehåller det mesta av hushållsbelastningen och det kan inte ledas direkt till "grått avloppsvatten". Det kan samlas in och användas som gödningsmedel eller det kan det behandlas och ledas efter extra behandling till ett avloppsvattensystem av rätt dimensionering (inklusive BioBox- systemet). Boka en tid för fjärrkartläggning se  RaitaPro- sidan  - vi hjälper till med  dimensioneringen. Se de tekniska sidorna för bruksanvisning på tekniska sidor.    
Var är BioBox installerad? Alltid i marken eller är det möjligt över marken också (t.ex. i utrymmet mellan golv och mark)? Kan det installeras inuti (t.ex. i källaren)? Hur förhindrar man frysning under vintern? BioBox kan installeras i marken (endast locket är synligt) eller över marken eller till exempel i källaren - den kommer att isoleras under installation placeras sedan på en kall plats /space/ rum. Isoleringen görs på plats med vanliga isolerskivor (50 mm) eller vår färdiga isoleringspaket kan också användas. Om det installeras över marken behövs vanligtvis värmeelement också. Se manualer på BioBoxens  tekniska sidor. 
BioBox          by Raita Environment
BioBox XL (+)
BioBox M    
Naturen tackar - ingen miljöpåverkan           -  smart BDT filter -  
BioBox M    
?