Yhteispuhdistamo on edullisin ratkaisu jätevesien puhdistukseen

 
Yhteinen jätevedenpuhdistamo soveltuu hyvin haja-asutuksen kylille ja taajamille. Se on kannattava vaihtoehto jo muutaman talouden taajamasta lähtien, suurimmat kohteet ovat tuhansien asukkaiden kyliä / kaupunkeja. Usein puhdistamoon johdetaan myös maatalouden tai teollisuuden jätevesiä.

Puhdistustulokset huippuluokkaa

Puhdistamon puhdistustehto vastaa nykyisiä isojen kaupunkien puhdistamoita, niiden ympäristövaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi, koska jäteveden siirtomatkat ovat lyhyempiä ja purkupaikan pisto- kuorma pienempi. .

Myös vuokrattavia yksiköitä

Toimitamme myös “konttipuhdistamoita”,joissa kaikki tekniikka tai osa siitä on sijoitettu valmiiksi kontin sisälle. Niitä voi hankkia myös tilapäiseen tarpeeseen tai vaikeampiin kohteisiin.

Edullista ja tehokasta jätevedenpuhdistusta

Yhteispuhdistamon hankinta ja käyttökulut ovat murto-osa kunnallisen puhdistamon kustannuksista - se on myös huomattavasti edullisempi kuin erilliset kiinteistökohtaiset puhdistusjärjestelmät.

Etäseuranta mahdollista

Puhdistamot varustetaan usein etäseurallalla, jolloin toimintaa seurataan automaattisesti. Tämä on erittäin kustannustehokasta

Huolto - ja ylläpitopalvelut

Puhdistamot toimitetaan aina käynistettynä ja käyttökoulutettuna. Useimmiten ne ovat  huoltomme piirissä.

Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Toimitukseen sisältyy usein myös suunnittelu- ja asennuspalveluita. Etäkartoitukset ovat ilmaisia.
Lue lisää RAITA ENVIRONMENT
by R a i t a ?

Ett samreningsverk är den mest

kostnadseffektiva lösningen för rening av

avloppsvatten

 
Samreningsverket lämpar sig väl för glesbefolkade byar och tätorter. Det är lönsamt alternativ redan i några fastigheters tätorter, de största objekterna är av tusentals invånarnas byar/städer. Även jordbruks- eller industriavloppsvatten släpps ofta ut till reningsverket.

Reningsresultaten är höga

Reningsresultaten motsvarar stora urbana reningsverk, .

Även enheter för uthyrning

Vi levererar även "containerreningsverk" där hela eller delar av tekniken är placerad inuti behållare. De kan också erhållas tillfälligt behov eller svårare installationsobjekt.

Billig och effektiv rening av avloppsvatten

Investerings- och driftskostnaderna för sam- reningsverk är en bråkdel jämfört med anslutning till ett större centralt reningsverk - Det är också betydligt billigare än att bygga enskilda fastighetsspecifika reningsverk.

Fjärrkontroll och övervakning

Reningsverk är utrustade med fjärrkontroll och övervakning, aktiviteten övervakas automatiskt.

Service och underhållstjänster

Renare levereras alltid inklusive driftsättning och utbildning för användarna. Våra underhållstjänster är heltäckande inklusive regelbundet underhåll och även vid behov ett reningsverksunderhåll.

Design och installationstjänster

I leveransen ingår ofta även design och installation tjänster. Fjärrkartläggning är gratis.

Påverkan på miljön är låg

Den totala miljöpåverkan är betydligt lägre på grund av avloppsvatten transport blir kortare och i utsläppets punktbelastningen blir mindre. .
Läs mer om  RAITA ENVIRONMENT
by R a i t a ?

A co-treatment plant is the most cost- and environmentally

effective solution for wastewater treatment for Villages

 
The co- treatment plant is well suited for sparsely populated villages and agglomerations. It is profitable option already in a few economic agglomerations, the largest destinations are thousands of residents villages / towns. Agricultural or industrial wastewater is also often discharged to the treatment plant.

Purification relults are high

The purification results corresponds large urban treatment plants

The impact to the environment low

The total environmental impact however, is significantly lower due to wastewater transfer distances are shorter and in the disscharge the point load is smaller.

Also units for rental

We also supply “container treatment plants” where all or part of the technology is placed inside the container. They can also be obtained temporary need or more difficult installaling objects.

Inexpensive and efficient wastewater treatment

The investing and operating costs of the co - treatment plant are a fraction compared for connecting to a larger size central treatment plant - it is also considerably cheaper than stand-alone ones property-specific cleaning systems.

Remote controll and monitoring

Treatment plants are equipped with remote monitoring, in which case activity is monitored automatically.

Service and maintenance services

Purifiers are always delivered including commisioning and training for the users. Our maintenance services are comprehensive including regular maintenance and also, if necessary, a treatment plant maintenance.

Design and installation services

Delivery often also includes design and installation services. Remote mapping is free.
Read more about  RAITA ENVIRONMENT
by R a i t a ?