AUTOMAATIO

ILMASTUSPROSESSIT

YLIJÄÄMÄLIETTEET

ESIKÄSITTELY

RAITA H2S-OFF

KEMIKAALIT

 

Etävalvonnalla  - räätälöity kohteeseen

Kustannustehokas - itsesäätyvä toiminta 

Tehokas puhdistusprosessi:

Prosessisäiliössä bioprosessit; orgaanisen aineen hapetus, nitrifikaatio, denitrifikaatio tapahtuvat toistensa jälkeen. Niiden rinnalla samanaikasesti tapahtuu kemprosessi.

Bioprosessi:

Kiinteistöjen kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila  on jäteveden esi- käsittelytila. Puhdistamo seuraa  tulevia jätevesimääriä  ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Kun vettä on kertynyt riittävästi esikäsittelysäiliöön alkaa jäteveden orgaanisen aineen hapetus ja typen nitrifikaatio (hienokuplailmastus). Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla ilmaa putkiston kautta ilmastimiin. Ilmastuksen aikana sekoittuu prosessisäiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin bioprosessi  alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta.

Kemprosessi:

Ilmatuksen ollessa käynnissä annostellaan puhdistamoon RAKE rautakemikaalia fosforin erottamiseksi. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete ja fosfori (reagoinut rautakemikaalin kanssa) saostuu prosessisäiliön pohjalle.  

Selkeytys:

Prosessin lopussa selkeytetään BioKem prosesseilla käsitelty vesi.  Samalla tapahtuu vielä viimeinen bioprosesseista eli denitrifikaatio.

Puhdistetun veden poistaminen:

Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta  P2 pumpun avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu putkistolla, jolloin osa puhdistetusta vedestä erotetaan automaattisesti seuranta-astiaan. Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus.

Ylläpitotoiminnot:

Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Puhdistamo syöttää automaattisesti ilmaa ja jätevettä prosessisäiliöön seisokin jatkuessa pidenpään. Ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla ilman erityistoimenpiteitä noin 3:n kuukauden mittainen.

Puhdistetun veden johtaminen luontoon:

Puhdistettu vesi voidaan johtaa suoraan avo-ojaan tai imeyttää/ suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla maastoon. Puhdistusteho riittää herkille alueille (rannat ja pohjavesi- alueet) Puhdistamoon voidaan liittää myös lisäpuhdistus eli nk kolmasvaihe (esim. erityisen herkät ranta-alueet, pohjavesialueet), jolla varmistetaan poistuvan veden hygienisointi UV valolla.

Lietteenkäsittely:

Puhdistamosta poistettava liete on bioprosessissa stabiloitua, hajutonta ruskeaa lietettä. Sitä syntyy vähän, 0,3 - 0,1 % käsitellyn jäteveden määrästä.   Puhdistamoon liitetään lietteenkäsittelymenetelmä, jolla ylijäämälietettä poistetaan prosessi- säiliöstä. Lietettä poistetaan omaan lietesäiliöön, josta se tyhjennetään loka-autolla kunnalliseen käsittelyyn. Säiliökoko on mitoitettu kerran vuodessa tyhjennysväliin.    Lietettä voidaan poistaa myös puhdistamoon liitettyyn kompostoriin, jolloin loka-auto tyhjennystä ei tarvita.