Raita Bio HS gråvatten renare (BDT) har utvecklats i Finland – Raita har utvecklat och producerat BDT renare sedan 1970-talet. Det finns tusentals Raita Bio i användning. RAITA Bio-processen optimerar Bio HS:s funktioner och rening i allt driftsförhållanden. Det kombinerar aktivt slam med biofiltrering med högsta rening. RAITA Bio HS är BAT klass (bäst tillgänglig teknik) - Investering och driftskostnaderna är låga - reningsgraden det bästa. Dessutom har Raita Bio HS många variation för att behandla överskotts slam - separering och kompostering på plats finns också - det finns inget behov av slamtransport. .  
Naturen uppskattar - ingen miljöpåverkan. - smart reningsverk för BDT  
WEBSHOP
BioHS
Behandling av gråvatten
Bostadshusgrupper
Kurscenter, hotell
Friluftscenter