Effektiv rengöringsprocess:

I processtanken, bioprocesser; luftning av organiskt material, nitrifikation, denitrifikation sker efter varandra. Vid sidan av bioprocesser fungerar en kemisk process.

Bioprocess:

Allt avloppsvatten från fastigheten leds till reningsverket. Det första tankutrymmet är förbehandlingsutrymmet för avloppsvatten. Reningsverket övervakar inkommande avloppsvattenmängder och justerar automatiskt sina funktioner när belastningen ändras. När tillräckligt med vatten har samlats i förbehandlingstanken påbörjas luftning av det organiska materialet i avloppsvattnet och kvävenitrifikation (finbubbelluftning). Under luftning används en luftpump för att pumpa luft genom rörledningar till en fin bubbelspridare. Under luftningen blandas det aktiva slammet i processtanken med det förbehandlade avloppsvattnet, varvid bioprocessen börjar, varvid den mikrobiella tillväxten i det aktiva slammet använder organiskt material som föda. Samtidigt sker nitrifikation, varvid kvävet ändrar tillstånd. Luften som pumpas ut i vattnet lämnar reningsverket genom avloppsventilation på taket till ett bostadshus.

Kemprocess:

Medan luftning pågår doseras RAKE järnkemikalie in i reningsverket för att separera fosfor. Vid slutet av luftningen börjar en klarningsperiod, under vilken det aktiverade slammet och fosforn (reagerat med järnkemikalien) faller ut till botten av processtanken.  

Klarning:

I slutet av processen klargörs vattnet som behandlats med BioKem-processer. Samtidigt sker den sista av bioprocesserna, denitrifiering.

Pumpning av renat vatten:

I slutet av klarningsperioden pumpas det klarade vattnet (renat vatten) ut ur reningsverket med hjälp av P2-pumpen. Renat vatten pumpas genom rören, varvid en del av den automatiskt separeras i ett övervakningskärl med en kran placerad i rören. Det är lätt att kontrollera effektiviteten av reningsverksdriften från övervakningsprovet.

Automatiska funktioner vid driftstopp:

Reningsverket är utrustat med automatiska funktioner för att bibehålla biologisk beredskap under tider utan inkommande avloppsvatten (driftstopp). Reningsverket tillför automatiskt luft och avloppsvatten till processtanken när stilleståndstiden fortsätter. Tack vare underhållssystemet kan sdriftstoppstiden vara cirka 3 månader utan särskilda åtgärder.

Renat vatten leds till naturen:

Renat vatten kan ledas direkt till öppet dike eller absorberas/filtreras genom enkel efterfiltrering i terrängen. Reningsgraden är tillräcklig även för känsliga områden (stränder och grundvattenområden) Ytterligare rening, det vill säga det så kallade tredje steget (t.ex. särskilt känsliga strandområden, grundvattenområden) kan också kopplas till reningsverket, vilket säkerställer ännu högre rening och hygienisering av det utgående vattnet med UV-ljus.

Slambehandling:

Slammet som ska tas bort från reningsverket är luktfritt och stabiliserat i bioprocesserna. Det genereras i små mängder, 0,3 till 0,1 % av mängden renat avloppsvatten (1-3 l/m3) . En slambehandlingsutrustning är ansluten till reningsverket för att avlägsna överskottsslam från processtanken. Slammet förs bort till en separat slamtank, varifrån det töms av en tankbil till kommunal rening. Tankstorleken är dimensionerad för tömningsintervall en gång per år.   Slammet kan även föras till en komposter ansluten till reningsverket, då krävs ingen tömning av tankbilen.  

RAITA BioKem

använder naturlig

biokemisk rengöring

BioKem          by Raita Environment
Tutustu suomeksi
Läs mera på svenska
Read more in english
CE
Planerings-installationshjälp
Teknisk info
        Webshop